Loading...
Re-integratie/2e spoor2023-05-12T11:48:09+00:00

2e spoor nieuw perspectief creëren

 

Als (ex-)werkgever, casemanager of verzekeraar ben je verplicht om zorg te dragen voor je langdurig zieke werknemer. Je probeert er natuurlijk alles aan te doen om hem of haar terug te laten keren in de oude functie of in een andere passende functie binnen je bedrijf. Als dit niet mogelijk is of de mogelijkheden voor terugkeer te lang onduidelijk blijven, is een re-integratie 2e spoor traject nodig. Hierbij kijken we naar de ambitie en de plaatsingsmogelijkheden van jouw werknemer elders. Smart Group beschikt over specialisten met een uitgebreid netwerk van bedrijven, waardoor zij dit traject succesvol kunnen vormgeven.

Voor de werknemer is het belangrijk om veerkracht en zelfvertrouwen terug te vinden en weer met plezier naar het werk te gaan. De focus ligt op mogelijkheden en het vinden van een nieuwe baan, waarbij het doel is om een goed gevoel te krijgen over de toekomstige werkplek. Smart Group zet zich in om voor alle betrokken partijen een win-winsituatie te creëren, waarbij de meest optimale oplossing centraal staat. Alleen op die manier kunnen we duurzaam perspectief creëren.

2e spoor nieuw perspectief creëren

De vijf fases van re-integratie/2e spoor

Stap 1: Om het traject te starten, leggen we dehuidige situatie van de werknemer en organisatie vast Tijdens een intake-gesprek gaat onze adviseur in op de huidige situatie, wensen en verwachtingen voor de toekomst.

Stap 2: Vervolgens definiëren we de gewenste situatie. Hierbij maken we samen met de adviseur een plan van aanpak waarin we het doel en de stappen om dit te bereiken vastleggen.

Op basis van de eerste 2 fasen geven wij advies over de haalbaarheid van het traject. Met het haalbaarheidsrapport van Smart Group en een arbeidsdeskundig onderzoek als onderbouwing kan een deskundigenoordeel bij het UWV worden aangevraagd.

Stap 3: In deze fase is het creëren van de juiste voorwaarden essentieel. Er worden bijvoorbeeld trainingsdagen georganiseerd voor communicatie- en sollicitatievaardigheden, proefsollicitaties geoefend, netwerkgesprekken gevoerd en social media en internet ingezet.

Stap 4: Hier gaat Smart Group echt aan de slag met het ondersteunen van het behalen van het gewenste resultaat. Onze adviseurs begeleiden en ondersteunen bij alle stappen uit het plan van aanpak en staan met raad en daad terzijde.

Stap 5: Het behaalde resultaat wordt verankerd door middel van een evaluatiegesprek waarin de behaalde doelen worden vastgesteld. Na 2 en 4 maanden volgen coachingsgesprekken om ervoor te zorgen dat het behaalde resultaat blijvend is en de werknemer en organisatie een succesvolle toekomst hebben.

Smart luister en verbindt

Persoonlijke aanpak

Als onderdeel van het re-integratietraject krijgt de werknemer persoonlijke gesprekken en ondersteuning van een Smart Group adviseur. Deze adviseur stelt het plan van aanpak en het haalbaarheidsonderzoek op. We onderzoeken samen met de werknemer welke functies en taken het best bij hem of haar passen.

Tijdens de eerste fases helpt de adviseur bij het bepalen van een realistisch zoekprofiel. Vanaf de bemiddelingsfase bij het solliciteren. Ook maakt de adviseur kandidaten wegwijs in de digitale arbeidsmarkt en introduceert hen bij het Smart-bedrijvennetwerk.

Gedurende het traject krijgt de kandidaat toegang tot ons Jobportal waar passende banen te vinden zijn. Daarnaast biedt Smart het Smart learning portal aan waar kandidaten kunnen leren van inspirerende filmpjes, artikelen, boekentips en werkopdrachten.

Het re-integratietraject wordt op maat gemaakt op basis van de mogelijkheden van de medewerker. Terugkeer in het huidige werk kan mogelijk zijn met jobcoaching. Indien niet mogelijk zoeken we naar een passende baan bij een nieuwe werkgever. In alle gevallen streven we naar een passend toekomstperspectief en continuïteit in werk.

Nieuwe kansen door het 2e spoor traject

Resultaat

  • Als onderdeel van ons traject krijgen kandidaten inzicht in hun persoonlijke talenten, motivatie en welke functies bij hen passen. Dit helpt hen bij het opstellen van realistische (werk)toekomstplannen. De kandidaat neemt zo regie over de eigen loopbaan. Ons doel is om de kandidaat meer zelfvertrouwen te geven. Zodat zij binnen afzienbare tijd een nieuwe baan of ander toekomstperspectief vinden. Onze documentatie voldoet aan alle geldende regelgeving, zodat u zeker weet dat u in goede handen bent.

Waarom voor Smart Group kiezen?

Als je op zoek bent naar een betrouwbare partner voor re-integratie in de arbeidsmarkt, dan is Smart Group de juiste keuze. Met meer dan 33 jaar ervaring hebben we de kennis en expertise opgebouwd om mensen snel weer aan het werk te krijgen.

Bij Smart Group gebruiken we onze eigen ontwikkelde assessments om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van de kandidaat. Op basis daarvan kunnen we samen met de kandidaat een plan opstellen om hun loopbaandoelen te bereiken.

Wat ons onderscheidt van andere loopbaanbegeleidingsdiensten, is onze uitstekende staat van dienst. We hebben meer dan 35.000 kandidaten en 1.800 organisaties geholpen om hun loopbaan en organisatie naar een hoger niveau te tillen. Ons team van experts is goed gepositioneerd om kandidaten te begeleiden, met ervaring in vele sectoren van de kinderopvang tot de zware metaalindustrie.

0jaar
ervaring in duurzaam perspectief
0
Organisaties ondersteunt bij hun ontwikkeling
0k+
Kandidaten naar duurzaam perspectief begeleidt
0
Gemiddeld tevredenheidscijfer per traject

FAQ

Wat als het traject niet succesvol verloopt of de medewerker niet meer aan het traject kan deelnemen.2023-04-16T11:46:42+00:00

Als het tweede-spoortraject vastloopt of dreigt te mislukken en er geen oplossing gevonden kan worden, kan er een deskundigenoordeel worden aangevraagd. Dit geldt ook als er twijfels zijn over de inspanningen die worden geleverd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Het is namelijk essentieel dat de werknemer instemt met het re-integratieplan, omdat hij dan verantwoordelijk kan worden gehouden voor de afgesproken inspanningen.

Als een werknemer bijvoorbeeld in het zieker wordt (of weer ziek wordt) of tijdelijk om andere redenen niet in staat is om te werken, wordt het tweede-spoortraject temporair onderbroken. De bedrijfsarts houdt in dergelijke situaties de vinger aan de pols en geeft aan wanneer de werknemer weer in staat is om te beginnen met re-integratie. De einddatum van het tweede-spoortraject blijft ongewijzigd.

Wat wordt van de werkgever en werknemer verwacht in een 2e-spoor traject2023-04-16T11:43:48+00:00

Gedurende de eerste twee ziektejaren zijn werkgevers en zieke werknemers gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie in het eerste en tweede spoor, zoals beschreven in de Wet verbetering poortwachter. De werknemer wordt geacht mee te werken aan de plannen en activiteiten voor zijn of haar re-integratie, binnen redelijke grenzen. Indien de werknemer hier niet aan voldoet, is de werkgever verplicht om de werknemer hierop aan te spreken en, indien nodig, andere maatregelen te treffen, zoals het opschorten of inhouden van loon en in extreme gevallen ontslag.

De wet beschermt de werknemer tegen ontslag gedurende de eerste 2 jaar van ziekte, tenzij de werknemer weigert mee te werken aan de re-integratie. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn of haar zieke werknemers en draagt de kosten hiervoor. De werkgever dient zich te laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst en moet actief op zoek gaan naar passende werkzaamheden binnen het bedrijf voor de werknemer. Gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, is de werkgever verplicht om het loon door te betalen. Als de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, kan hij of zij een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Het tweede spoortraject eindigt in principe na twee jaar, vanaf de eerste ziektedag, tenzij de werknemer eerder passend werk heeft gevonden. Het kan echter ook langer duren als het UWV concludeert dat het traject niet adequaat is uitgevoerd of als de werkgever het traject vanuit goed werkgeverschap laat doorlopen.

Wat is de duur van een 2e-spoor traject2023-04-16T11:43:59+00:00

In principe duurt een tweede-spoortraject twee jaar, gerekend vanaf de eerste ziektedag. Enkele weken voordat het traject eindigt, kan de werknemer een WIA-aanvraag indienen. Als de werknemer passend werk vindt, kan het traject eerder eindigen. In sommige gevallen kan het traject echter langer duren, bijvoorbeeld als het UWV concludeert dat het niet adequaat is uitgevoerd of als de werkgever besluit het traject uit te voeren vanuit goed werkgeverschap.

Wanneer is een 2e-spoor traject noodzakelijk2023-04-16T11:40:48+00:00
  • Wanneer er geen vooruitzicht meer is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie (eerste spoor),
  • Maar uiterlijk 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek), tenzij er binnen 3 maanden zicht is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie. Als er wel vooruitzicht is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie, maar niet binnen 3 maanden, kunnen eerste en tweede spoor gelijktijdig worden gevolgd.
  • Als de werknemer pas na de Eerstejaarsevaluatie weer in staat is om te werken, zullen werkgever en werknemer ook later met de re-integratie beginnen. Maar omdat het tweede jaar is gestart, moet er gelijktijdig (naast het eerste spoortraject) een tweede-spoortraject worden gestart. Tenzij er bij het opstellen van het Plan van Aanpak binnen 3 maanden vooruitzicht is op terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie.

Contact opnemen?

Wilt u meer informatie over onze re-integratieaanpak, aarzel dan niet en stuur ons een bericht met behulp van het formulier hiernaast.

Ga naar de bovenkant