Vught / 15 mei 2022

ARTIKEL: DANSEN OP HET RITME VAN DE TIJD IN DE PRAKTIJK

Geplaatst door WILLEM WIJNEN

Deel deze blog:

Een klant met meer dan 500 medewerkers en volop in beweging heeft de volgende vraag aan Smart Group: 
“Hoe neem ik als organisatie, samen met mijn medewerkers, de verantwoordelijkheid om te blijven anticiperen 
op het nu en morgen.”
Hierbij ondersteunen vraagt om flexibel schakelen. 
 
Diverse organisaties zijn, zeker in deze fase, volop aan het anticiperen op veranderingen en onzekerheden die 
hun markt en de economie met zich meebrengt. 
Anticiperen betekent schakelen, keuzes maken en heel gericht aan de slag met de competenties voor nu en 
morgen. Dat vraagt tevens om het mobiliseren van alle medewerkers om daar zelf mede-verantwoording voor 
te nemen. Een van onze klanten mogen we daarbij ondersteunen, hoe? 
 
De veranderende marktvraag leidt tot een lagere afzet en omzet en brengt een noodzaak tot 
personeelsreductie met zich mee. Aan de andere kant liggen er ook kansen voor nieuwe producten en diensten.
Dit vraagt om innovatie, ondernemerschap en medewerkers die deze slag maken en mee vorm willen geven.
In de huidige arbeidsmarkt ligt de oplossing voor dit brede vraagstuk niet meer alleen in van werk naar werk 
begeleiding naar een andere organisatie en werving van nieuwe medewerkers. Het actief matchen van 
(boventallige) medewerkers naar actuele vacatures en pre-matchen op jobs of the future wordt steeds meer 
van belang en is veel duurzamer.
In deze transitie spelen dus naast traditionele uitplaatsing ook processen als ambitiepeilingen onder 
medewerkers, loopbaanheroriëntatie en intern solliciteren en waar dat maar kan herplaatsen. 
Veel in elkaar grijpende processen die vragen om een transparante en respectvolle aanpak, immers het gaat om 
het toekomstperspectief van de organisatie alsook voor alle medewerkers.
 
Het bewustwordingsproces dat de arbeidsmarkt krapper is, en dat daardoor meer dan ooit de focus moet gaan 
liggen op preventieve mobiliteit en vitaliteit, is sterk gegroeid binnen onze klantorganisatie. Daar hebben wij 
door onze interventies en adviezen aan bij mogen dragen.
Een bijna logisch gevolg was dat onze klant zich ook realiseerde, dat maximale aandacht voor blijven leren en 
inzetbaar blijven een wezenlijke kritische en voorwaardenscheppende factor is voor het kunnen blijven 
anticiperen op de toekomst.Er viel dus veel te organiseren. Dat betekende samen optrekken, voortdurend schakelen en co-creatie om te 
komen van visie naar concrete acties. Schakelen dus, ook voor Smart Group. Maar hierin ligt ook onze expertise. 
 
Een aantal op elkaar afgestemde en in elkaar vloeiende processen, die we vorm geven voor onze klant zijn: 
 
  • Een mobiliteitscentrum voor preventieve mobiliteiten op de interne arbeidsmarkt 
  • Intern ondernemerschap om innovatie en talentontwikkeling kracht bij te zetten 
  • Leidinggevenden trainen/coachen om deze beweging vanuit voorbeeldgedrag te kunnen vormgeven 
  • Loopbaanadviseurs die medewerkers ondersteunen bij hun toekomstige loopbaan en komen tot 
persoonlijke next step plannen.  
  • Outplacementbegeleiding van werk naar werk of naar een eigen onderneming voor definitief 
boventalligen of medewerkers die vrijwillig dit pad kiezen. 
 
Op deze wijze zijn we van betekenis voor deze klant om ze daar waar dat kan te ondersteunen in een transitie, 
die van belang is voor duurzaam perspectief. Meer weten hierover? Bel 073-6571010 of stuur een mail naar 

Mocht u meer willen weten omtrent intern ondernemerschap in welke vorm dan ook neem dan contact op met

Smart Group

Wilt u doorpraten over dit artikel? Neem dan contact op met willem.wijnen@smartgroup.nl