Vught / 18 februari 2021

ARTIKEL: DUURZAAM INZETBAAR VERSUS DUURZAAM PERSPECTIEF

Geplaatst door ROGER LENSSEN

Deel deze blog:

Smart Group

Smart Group heeft meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van organisatie en individu. Zowel tijdens het dienstverband bij een organisatie maar ook wanneer men de organisatie moet verlaten.

Waarom de keuze vanuit Smart Group om organisaties en medewerkers te willen ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzaam perspectief?

Opgegroeid als jongste in een gezin met 10 kinderen, ben ik grootgebracht met het gedachtegoed dat je altijd moet zorgen dat je op eigen benen kunt en wil staan. Zowel als jongen, maar zeer zeker ook als meisje. Ik heb in het bedrijfsleven en bij de overheid mogen zien, dat velen sterk afhankelijk waren van de organisatie waar ze werkten. Ze hoopten daar hun pensioen te halen. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw heb ik eveneens mogen zien dat door tal van oorzaken daar zomaar een abrupt einde aan kon komen. In al die gevallen was er sprake van “economische” oorzaken. Deels door verschuiving van de productie van goederen naar allerlei delen van de wereld, maar ook deels door het zich niet tijdig kunnen en/of willen aanpassen aan de veranderende tijden en omstandigheden.

Smart Group is opgericht in 1990. Enerzijds om een bijdrage te leveren aan zowel organisaties als haar medewerkers, en te werken aan een duurzaam perspectief voor beiden. Anderzijds om met onze visie en inzet organisaties en haar medewerkers te leren dat je continu dient te werken aan ontwikkeling, om zo voortdurend perspectief te creëren.

Dit betekent dat je daar continu mee bezig dient te zijn. Zowel organisaties, in welke branche dan ook, alsook alle werknemers van die organisaties. Je kunt en mag de verantwoordelijkheid niet zomaar bij een ander leggen, uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij eenieder, bij organisatie én individu.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid roept bij mij het gevoel op dat je als organisatie en individu je best moet doen om je verder te ontwikkelen, gezondheid en veiligheid in acht moet nemen, verzuim moet proberen terug te dringen, levensstijl aan moet passen etc. Wetgeving en instanties sturen eropdat organisaties er alles aan doen om hier een positieve bijdrage aan te leveren. Maar voor mij ademt het bij tijd en wijle nog te zeer de sfeer van inzetbaarheid voor de organisatie, waarin het individu op dit moment werkzaam is.

Duurzaam perspectief

Duurzaam perspectief geeft mij meer het gevoel dat je als organisatie en medewerker je ervan bewust bent dat zaken om je heen kunnen veranderen, en je daarop voorbereid moet zijn. Dat je samen een overeenkomst met elkaar hebt en dat je daar ook samen verantwoordelijk voor moet willen zijn. Dat, los van het werk dat iemand verricht in een organisatie zaken zodanig voor het individu kunnen veranderen, dat je samen moet kijken wat voor hem of haar het beste zou kunnen zijn. Het is niet langer gepast dat je zaken zolang vooruitschuift dat het onhoudbaar wordt voor welke partij dan ook. Maar zoals ik reeds eerder aangaf is het voor mij meer een gevoelskwestie dan dat het in de praktijk een wezenlijk verschil zou moeten zijn.

Gesprek met grotere organisatie

Een aantal weken geleden heb ik een gesprek gehad met één van de eindverantwoordelijken van een grotere organisatie. Waar men een aantal jaren geleden nog volop afscheid had moeten nemen van een aantal medewerkers, stond men nu voor de uitdaging om aan nieuwe passende medewerkers te komen. Al pratende kwamen we erachter, dat dit ontegenzeggelijk gevolgen zou hebben voor de cultuur van de organisatie. Wat zou er qua aanpassing nodig zijn voor de zittende medewerkers die over soms lange dienstverbanden beschikken en wat betekende het voor de intredende medewerkers van allerlei pluimage? Het gesprek nam een andere wending toen ik de term duurzaam perspectief liet vallen in plaats van duurzaam inzetbaarheid.

Na een korte uitleg, van mijn zijde, nam de ander me mee in zijn eigen denken en het denken van de organisatie. Als voorbeeld kwam op tafel dat zij mensen die in rooster- en/of continudiensten werkten voortaan nog maar voor maximaal 20 jaar op die functies in dienst wilden hebben. Je kan dan ook van het begin af aan monitoren. Het is van belang dat dan de talenten van medewerkers ook voor de toekomst worden ontwikkeld. En dat je samen met de huidige populatie die een bepaalde leeftijd is gepasseerd oplossingen creëert, hetzij binnen hetzij buiten de organisatie. Het mooie aan dit gesprek was, dat ik kon constateren dat het gevoerde beleid tot nu toe in een ander daglicht werd geplaatst. In feite kwam het er misschien wel op neer dat we in een andere tijd leven, met nieuwe waarden maar zeker ook met nieuwe mogelijkheden, oplossingen en perspectief.

Ik ben blij dat we samen verder van gedachten gaan wisselen over diverse zaken. Met als centraal thema: Hoe kunnen we het perspectief voor de organisatie en haar huidige én toekomstige medewerkers duurzamer maken? Hierbij zullen de flexibiliteit, de kwaliteit en de culturen samen in elkaar vloeien en worden vergroot, ten gunste van de organisatie, de medewerkers en niet te vergeten de klant.

“Om perspectief te zien, moet je de dingen soms omdraaien”

Te vaak baseren we ons bij het vinden van oplossingen nog veel te veel op bestaande patronen. Uit al haar ervaringen heeft Smart Group de afgelopen 30 jaar geleerd dat het van buitenaf naar zaken kijken, zonder de inhoudelijke expert te zijn, vaak juist de doorbraak in denken heeft gebracht.