Vught / 27 augustus 2020

ARTIKEL: SAMENWERKEN IS SAMEN WERKEN

Geplaatst door Roger Lenssen

Deel deze blog:

Samen werken binnen Smart Group (medewerkers versus contractanten/ZZP’ers).

Vanaf de start in 1990 heeft Smart Group ervoor gekozen om 50% van de benodigde menskracht in dienst te nemen en 50% als zelfstandige contractant. Tegenwoordig noemen we dit ZZP’er. Tot op de dag van vandaag is dit streven er nog steeds.

Onze klanten mogen geen verschil merken in de dienstverlening en professionaliteit tussen een eigen medewerker en de ZZP’er. Om dit te bereiken hebben we een aantal basis afspraken met de ZZP’ers (met name de vaste kern) en Smart Group.

 1. De ZZP’er wordt betrokken zowel bij de product/markt als persoonlijke ontwikkelingen.
 2. Ook in moeilijkere tijden trachten we de ZZP’er zoveel als mogelijk in te zetten. En altijd in goed overleg met allen. Dit kan wel eens extra druk met zich meebrengen.
 3. Hij wordt betrokken bij alle Smart evenementen.
 4. Wij opereren als het ware als een eenheid.

Samenwerking binnen de verschillende werkmaatschappijen.

Om te voorkomen dat er binnen Smart Group te grote verschillen komen tussen de verschillende werkmaatschappijen, ontmoeten ze elkaar in diverse werkgroepen om op die manier ook kennis en ervaringen uit te wisselen. Tevens ontmoeten we elkaar maandelijks op de laatste vrijdag van de maand. Dit om extra kennis en vaardigheden gezamenlijk tot ons te nemen. Maar ook om in kleinere groepen te werken aan bepaalde opdrachten.

Voortdurende sturing op samenwerken/samenwerkingsgerichtheid.

Om te beginnen als je wilt hebben dat samenwerken/samenwerkingsgerichtheid in de genen komt te zitten van je mensen, dan ontkom je er ook niet aan om het op te nemen in de competenties waar je de mensen ook op beoordeelt. Smart Group heeft deze competentie dan ook in elk ‘functie‘ profiel opgenomen. Zowel op persoonlijke basis als ook op groep/organisatie niveau worden mensen hier op aangesproken en begeleid om tot betere prestaties op dit gebied te komen.

Samenwerken/samenwerkingsgerichtheid ingebouwd in al onze instrumenten om de kwaliteit op deze competenties te meten zowel op persoonlijk als organisatieniveau.

Op persoonlijk niveau:

Zowel in onze instrumenten m.b.t. het meten van de persoonlijke affiniteiten, meting (op 110 aspecten), de loopbaanscan/ondernemersscan als ook het assessment meten we op tal van aspecten de samenwerkingskwaliteiten. Van hieruit zijn we in staat om op persoonlijk vlak aan te geven welke ontwikkelingen de persoon ter hand dient te nemen om zich op dit punt te verbeteren. Wanneer het er echt niet in zit, dan hebben we voor de persoon en organisatie een boodschap. En dienen we ook gezamenlijk te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Op organisatieniveau:

De door Smart Group ontwikkelde meetinstrumenten m.b.t. de Duurzame inzetbaarheid in organisaties, het meten van het innovatievermogen binnen een organisatie inclusief het samenwerken m.b.t. in/externen, of het meten van de samenwerking tussen de diverse externe partijen, geven een goed beeld waarom wel /niet succesvol wordt geopereerd.

Een goed voorbeeld in deze is te lezen in het boek “Samen staan we sterk” Duurzaam innoveren in de industrie.

Dit boek is geschreven naar aanleiding van een onderzoek in 2016 en 2017 m.b.t. de succesfactoren inzake innovatie.

Uit dit onderzoek kwam het aspect samenwerken er beroerd van af met een 2.0 op een schaal tot en met 5.0. De volgende twee negatieve factoren speelden een rol, te weten:

 Angst:

 • In elkaars vaarwater terechtkomen.
 • Het verliezen van de concurrentiepositie.
 • Gespannen marktsituatie. We zitten in een gesloten economie.
 • Wat deel je met wie?
 • Betrouwbaarheid van de partners.
 • Beschermen van intellectueel eigendom.
 • Onduidelijkheid m.b.t. kosten en baten.

 Onwetendheid:

 • Hoe de juiste kennis/partner te vinden?
 • Lastig om qua visie op één lijn te komen met de partners.
 • Hoe effectief samen te werken met kennisinstellingen.
 • Wat is de waarde van de verschillende bronnen.

Knikker: “Lego: leg uw ego neer en ga verder met bouwen”

deze knikker heb ik in het leven geroepen om aan te geven dat ik tal van samenwerkingen heb zien afknappen op basis van ego ‘tripperijen’. Och en dat is maar één van de vele aspecten waarop zowel interne als externe samenwerkingen kunnen stranden.

Is er een top 10 te maken waaraan een goede samenwerking moet voldoen? Ja, er zullen vele top 10 lijstjes zijn te maken. Hiermee wil ik aangeven dat het een complex geheel is van factoren en dat er niet één belangrijkste top 10 lijst bestaat m.b.t. Samenwerken. Al is het maar over welke samenwerking we het hebben:

 • Interne samenwerking.
 • Samenwerking met externe partijen.
 • Keten samenwerking.
 • Fusie samenwerking op tal van mogelijke fronten.
 • En ga zo nog maar een eindje door.

De Smart top 10 op het gebied van samenwerken

 1. Samenwerkingspartners dienen omtrent het ‘samenwerkingsobject’ te beschikken over eenzelfde visie, intenties, cultuur, waarden en normen.
 2. Partijen dienen ook gelijkwaardige inspanningen te leveren om te komen tot het realiseren van de gemeenschappelijke doelen, die zo SMART als mogelijk zijn gedefinieerd.
 3. Het is sterk aan te bevelen dat partijen beschikken over aanvullende capaciteiten m.b.t.:
  • Kennis, vaardigheden van medewerkers die deelnemen aan het samenwerkingstraject.
  • producten/diensten, doelgroepen/marktsegmenten.
  • Bij de samenstelling van de deelnemers aan het proces, kijk niet alleen naar de aanwezige kennis en vaardigheden op het vakgebied, maar met name op het kunnen verbinden, samenwerken, komen tot gemeenschappelijke visie, resultaatgerichtheid innovatie denken, communicatief zijn, etc.
 4. Pleeg een zo gedegen mogelijke analyse alvorens je volop in het avontuur te storten.
  1. De Smart POM analyse kan je hierbij zeer behulpzaam zijn. Check ook met name de zaken die onder punt 1, 2 en 3 zijn aangegeven.
 5. Ga uit van een win/win situatie voor iedereen die aan het proces gaat deelnemen.
 6. Ga niet alleen uit van de eigen doelen van je afdeling/organisatie, maar verdiep je ook uitermate in deze van je samenwerkingspartners en hoe je elkaar hierbij kunt ondersteunen.
 7. Ken ook in de persoonlijke ontwikkeldoelstelling van iedereen die aan het proces deelneemt, bespreek ook de voortgang in deze met elkaar en help elkaar die ook te realiseren.
 8. Opdrachtgever(s) treden op als sponsoren en mentoren van het ‘samenwerkingsobject’ en de medewerkers die met de realisatie belast zijn. Schenken ook hun vertrouwen aan deze medewerkers en geven ook de ruimte om tot het gewenste succes te komen.
 9. Voortdurende communicatie binnen het te ontwikkelen ‘samenwerkingsobject’ als ook naar buiten toe, behoort tot een van de succesfactoren, schroom als partijen niet je hierbij professioneel te laten ondersteunen.
 10. Als eindverantwoordelijke, stuur op het welslagen van het traject. Draag er mede zorg voor dat men bij voortduring op de hoogte gehouden wordt.
 11. Stimuleer, enthousiasmeer, vier samen met de medewerkers de successen, WERK SAMEN.

Heeft u mogelijke samenwerkingsvragen naar aanleiding van deze blog, schroom niet om contact op te nemen met:

Roger Lenssen

Saskia van Stroe, via ons secretariaat